Legislatíva

Všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú legislatívy o virtuálnom sídle

Kontaktuje nás

v prípade otázok

Podľa Obchodného zákonníka 513/1991 Z.z., v prvej časti, § 2, odsek 3 a 4 je definovaná potreba sídla spoločnosti:

01

Definícia sídla

„Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

02

Zápis sídla

Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.

03

Adresa sídla

Adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice.“

Potrebujete vytvoriť sídlo firmy expresne iba na pár dní?

Využite Balík Express sídlo iba za 90€ na 150 dní

Cena je konečná.Nie sme platcami DPH